بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی

فصل دوم: سیاست های امریکا در برخورد با جهان اسلام

حمایت از حکومتهای ظالم و ضد بشر

 

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85