بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی

فتنه گری (مفسده جویی) و جنگ افروزی در عالم

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد فتنه جهت تضعیف اسلام  

‏در هر قطری‏‎[2]‎‏ از ممالک مسلمین فتنه ها به دست عمال اجانب برپا است؛‏‎ ‎‏فتنه هایی که با اساس اسلام و استقلال ممالک مخالف است. ایران مرکز‏‎ ‎‏تاخت و تاز اجانب خصوصاً امریکا و ایادی خبیثۀ آن است، و بازیگران و‏‎ ‎‏کارشناسان خارجی هر روز نغمه ساز می کنند برای تضعیف ملت و اسلام‏‎ ‎‏عزیز؛ نغمه های شومی که هستی کشور را پس از چندی ساقط می کند.‏‏(133)‏

4 / 7 / 55  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فساد و تباهی در فرهنگ صادراتی امریکا

‏شرق و افریقای عزیز ـ این قاره ای که با نهضت اسلامی ملی و قیام خونین‏‎ ‎‏مردم دلاور الجزایر از خواب گران بیرون آمد ـ و کشوری بعد از کشور دیگر‏‎ ‎‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏از چنگال امریکا و کشورهای استعمارگر دیگر نجات داد، باید روی‏‎ ‎‏پای خودشان بایستند و شدیداً با فرهنگ صادراتی مبارزه کنند.‏‎ ‎‏کشورهای افریقا و آسیا و سایر کشورهای دربند در قاره های دیگر باید‏‎ ‎‏بدانند که آنچه از غرب و شرق توطئه گر و استعماری و از امریکای متجاوز‏‎ ‎‏بر کشورهای ستم کشیده صادر می شود تباهی و فساد آن قابل مقایسه با‏‎ ‎‏اصلاح آن نیست.(134)‏

8 / 8 / 58  


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89

ایجاد فساد در بلاد مسلمین  

‏این یک گرفتاری عمومی است برای همه مسلمین. یک گرفتاری‏‎ ‎‏هم گرفتاری برای همۀ جهان است؛ همۀ مستضعفان جهان. این گرفتاری‏‎ ‎‏به اضافۀ همۀ گرفتاری ها زیر سر امریکا و شوروی است. اگر امریکا‏‎ ‎‏پشتیبانی از اسرائیل نمی کرد، اسرائیل می توانست فلسطیـن را غصب‏‎ ‎‏کند؟ می توانست ادعا کند که جولان مال ماست و آن را برای خودشان‏‎ ‎‏ثبت کند؟ اگر امریکا نبود و این قدرت شیطانی نبود، این همه فساد در‏‎ ‎‏بلاد مسلمین حاصل می شد؟ این همه خونریزیهایی که در بلاد مسلمین‏‎ ‎‏انجام می شود با تحریکات امریکاست. امریکا و آنهایی که با او هستند،‏‎ ‎‏اینطورند و از این طرف شوروی هم همینطور.(135)‏

 4 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ افروزی

برای رسیدن به‎ ‎منافع

‏مساله ای که باید در آن جنبه ای که مربوط به روز است عرض کنم این‏‎ ‎‏است که بعد از آنکه این قدرتهای بزرگ و خصوصاً امریکا، در همۀ‏‎ ‎‏توطئه ها فلج شد و شکست خورد و می بیند که این جنگی هم که او برای‏‎ ‎‏ما به پا کرده است، این هم دارد به آخر می رسد ان شاءالله ، یک توطئۀ‏‎ ‎‏دیگری عمیقتر اجرا