بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی

ایجاد پایگاه های قدرت شیطانی در خاورمیانه

اسرائیل و مساله فلسطین

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 94