بخش سوم: امریکا و انقلاب اسلامی ایران

فصل دوم: موضعگیریهای امام در برابر امریکا

 

 

 

 

 

 

 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

 

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 177