خواهر طاهره: خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ)

بسم الله الرحمن الرحیم


کتابخواهر طاهره خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ)صفحه 1


کتابخواهر طاهره خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ)صفحه 2

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

خواهر طاهره

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

یادها - 15

‏ ‏

 

 

بازنویسی: رضا رئیسی

‎ ‎

‎ ‎

کتابخواهر طاهره خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ)صفحه 3