آیت اللّه‌ محمد امامی کاشانی

نابغه در استعداد

نابغه در استعداد

‏امام از نظر استعداد، نابغه بودند. ما در بحثهای بسیار دقیق که ایشان مطالب‏‎ ‎‏را‏‏ ‏‏می شکافتند و در مورد آن بحث و اشکالات را حل می کردند، این را یافته‏‎ ‎‏بودیم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابسلسلۀ موی دوستصفحه 18

  • )) همان؛ ص 265.