آیت اللّه‌ عباس ایزدی نجف آبادی

باریک بینی و تفکر ژرف

باریک بینی و تفکر ژرف 

‏از همان اوایل، امام فردی باریک بین به نظر می رسیدند که در مقایسه با دیگران، از‏‎ ‎‏تفکر ژرفتری برخوردار بودند. همین که لب به سؤال باز می کردیم، ایشان تا آخر‏‎ ‎‏سؤال را متوجه می شدند و جواب می دادند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابسلسلۀ موی دوستصفحه 44

  • )) پابه پای آفتاب؛ ج 2، ص 291.