آیت اللّه‌ سید مهدی یثربی

صدای بحث و جنجال از کلاس بلند بود

صدای بحث و جنجال از کلاس بلند بود

‏اوایل، جلسۀ درس خارج امام در یکی از مسجدهای نزدیک صحن تشکیل می شد‏‎ ‎‏و حضرت امام تعداد محدودی شاگرد داشتند. خوب یادم است مرحوم شهید‏‎ ‎‏استاد مطهری و آیت اللّه منتظری و فکر می کنم مرحوم شهید بهشتی و عدۀ دیگری‏‎ ‎‏در آن درس شرکت می کردند. وقتی از آنجا رد می شدیم، صدای بحث و جنجال‏‎ ‎‏بلند بود و معمولاً شاگردان همان روح اعتراض را داشتند و ایشان هم که استادی‏‎ ‎‏بزرگوار بودند، پاسخ می دادند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابسلسلۀ موی دوستصفحه 255

  • )) همان جا.