کتاب قضا

جواب مدعی علیه به انکار

جواب مدعی علیه به انکار

[سؤال 11302]‏ ‏ ‏ 6489‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 9 / 1361‏

‏مسئول محترم استفتائات حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی، پس از ابلاغ سلام‏

‏در این مسأله که شخصی ملکی را فروخته، در حالی که سند و جواز کسب به نام‏‎ ‎‏فروشنده بوده و فروشنده ملک فوت نموده است بعد از این، پدر متوفی مدعی شده اند‏‎ ‎‏که ملک برای من بوده و بیّنه هم ندارد. خریدار که منکر مالکیت پدر متوفی می باشد،‏‎ ‎‏اگر قسم بخورد دعوا تمام می شود یا نه؟ یا این که مدعی ـ پدر فروشنده ـ نیز باید قسم‏‎ ‎‏بخورد؟ آیا بعد از قسم خوردن منکر، محلی برای قسم خوردن مدعی می باشد یا نه؟‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله، خریدار منکر محسوب است و با قسم او ـ با شرایط معتبره ـ دعوی ختم می شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 19
[سؤال 11303]‏ ‏ ‏ 6490‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏در پاره ای از احکام اسلام که اثبات آن محتاج به اقامۀ شهود از طرف مدّعی‏‎ ‎‏می باشد اکثر شهود شرایط مقرّرۀ در فقه اسلامی را ندارند، و اکثر افراد به جهت لاابالی‏‎ ‎‏بودن به یمین منکر راضی نمی شوند، و اعتماد به چنین یمین هم مشکل است. با توجه‏‎ ‎‏به این مطالب، وظیفۀ حقیر و امثال این جانب دربارۀ احکام و حدود اسلامی چه‏‎ ‎‏می باشد؟‏

بسمه تعالی، بدون شرایط معتبره در شهود دعوی ثابت نمی شود، و قضاوت باید بر طبق موازین شرعیّه باشد.

[سؤال 11304]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6096

‏2. جهیزیه زن در منزل شوهرش بوده و هر دو در منزل زندگی می کردند، بعدها‏‎ ‎‏بین آنان مرافعه شده خواسته اند جهیزیه زن را تحویل بگیرند، بعضی از ارقام جهیزیه‏‎ ‎‏در خانه موجود نیست، زن می گوید شوهرم برده و مرد هم می گوید خودشان یعنی زن‏‎ ‎‏و اقوام او برده اند و هیچ گونه شاهد در کار نیست، آیا مرد به صرف این که جهیزیه در‏‎ ‎‏خانه او بوده ضامن شناخته می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، ضامن نیست و ادعای زن باید ثبوت شرعی پیدا کند.

[سؤال 11305]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4072

‏2. اگر مدعی اقامۀ بیّنه نکند و تقاضای قسم هم نکند و دعوا هم طوری باشد که با‏‎ ‎‏عدم اقامۀ بیّنه، و عدم تقاضای قسم مدعی موقوف نشود؛ مثل موردی که مدعی ادای‏‎ ‎‏دین باشد، که با عدم اقامۀ بیّنه و عدم تقاضای حلف، منکر ادای دین، خواهان طلبش‏‎ ‎‏هست. در این موارد دعوا چگونه باید فیصله پیدا کند؟ آیا حاکم می تواند مدعی را‏‎ ‎‏الزام به مطالبۀ یمین کند و یا خودش منکر را قسم دهد و یا راه دیگری هست؟ ‏

بسمه تعالی، حاکم می تواند در مورد مزبور، خودش منکر را قسم دهد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 20