فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس

برگزاری جلسات قرآن و دعا

‏شریف قنوتی در مسجد جامع و مهدیه اردکان‏‏ جلسات قرآن و دعای ‏‎ ‎

کتابشیخ شریفصفحه 61
‏کمیل و ندبه و توسّل راه اندازی کرده بود. او در این جلسات شیوه های ‏‎ ‎‏جالبی را برای جذب مردم به ویژه جوانان به این جلسات به کار می برد. ‏‎ ‎‏یکی از این شیوه ها راه اندازی کلاس های آموزش زبان انگلیسی بود. ‏‎ ‎‏جالب آن که او به زبان انگلیسی هم تا حدودی تسلط داشت و خود آن ‏‎ ‎‏کلاس ها را اداره می کرد. او جلسات دعا را علاوه بر مسجد جامع‏‏ و ‏‎ ‎‏مهدیه در منازل مردم برگزار می کرد و بدین ترتیب این رسم در اردکان ‏‎ ‎‏جا افتاد و ماندگار شد‏‎.‎

 

کتابشیخ شریفصفحه 62