فصل سوم: با انقلاب اسلامی

عضویت در شورای شهر

‏شریف قنوتی در طول چند ماه فعالیت خود در اردکان‏‏ بسیاری از راه های ‏‎ ‎‏ارتباطی روستاها را اصلاح کرد و با همکاری نهادها و ادارات انقلابی ‏‎ ‎‏امکاناتی در همان روستاها مستقر نمود. اهالی اردکان باتوجه به ‏‎ ‎‏فعالیت های شریف قنوتی در اولین دوره انتخابات شوراها که در مهر ‏‎ ‎‏1358 برگزار شد به عضویت شریف قنوتی در شورای شهر اردکان ‏‎ ‎‏فارس‏‏ رأی دادند و او پس از عضویت در شورای شهر همچنان به ‏‎ ‎‏فعالیت های خود در جهت رفع نیازهای منطقه ادامه داد و ارتباطات خود ‏‎ ‎‏را با آیات ربانی شیرازی‏‏ و محلاتی‏‏ گسترده تر کرد و تا اواخر سال ‏‎ ‎‏1358ش همچنان در اردکان ماند‏‎.‎


کتابشیخ شریفصفحه 103
‏شیخ شریف در دوران حضور خود در اردکان‏‏ فارس‏‏ بارها برای ‏‎ ‎‏دیدار با امام به قم‏‏ و تهران‏‏ سفر کرد. یکی دوبار هم عده زیادی از ‏‎ ‎‏ارادتمندان ایشان را برای ملاقات با خودش همراه کرد‏‎.‎

 

کتابشیخ شریفصفحه 104