فصل سوم: با انقلاب اسلامی

عزیمت به بروجرد

‏شریف قنوتی در اوایل سال 1359ش عازم بروجرد‏‏ شد و به عنوان ‏‎ ‎‏نماینده دادگاه انقلاب اسلامی بروجرد مشغول فعالیت گردید. خدمت او ‏‎ ‎‏در این سمت تا زمان شهادتش، 24 مهر 1359، ادامه یافت‏‎.‎

 

کتابشیخ شریفصفحه 104