فصل ششم: ویژگی های فردی شیخ

مدیحه، توحیدیه، نبویه، امامیه

‏ستایش می کنم خلاّق جان را‏

‏خداوند زمین و آسمان را‏

‏خداوندی که ما را آفریده‏

‏ز ما انجام فرمانی ندیده‏

‏به شاه انبیا شاهنشه دین‏

‏محمد را لقب طه و یاسین‏


کتابشیخ شریفصفحه 178
‏خداوندا به حق شیر یزدان‏

‏علی شمس ولایت شاه مردان‏

‏به ناموس خدا زهرای کامل‏

‏به دستورات حق همواره عامل‏

‏به زیب مسند جاه و جلالت‏

‏حسن شمس الضحی ماه امامت‏

‏به سردار شهیدان عرش ایمان‏

‏حسین بن علی مقتول عدوان‏

‏به حق زینت محراب و مسجد‏

‏علی بن الحسین آن شاه زاهد‏

‏به بحر علم و سلطان اماجد‏

‏محمدباقر العلم المجاهد‏

‏به صادق آفتاب دین احمد‏

‏به جاه جعفر آن سبط محمد‏

‏به موسی الکاظم آن کان عبادت‏

‏حلیف سجده و میر زهادت‏

‏به حق آن ابرقدرت رضایت‏

‏به راه حق به جان کرده سخاوت‏

‏به آن رعنا جوان سالار جانان‏

‏تقی مقتول کین قوم عدوان‏

‏به آن روشنگر راه هدایت‏

‏علی آن هادی برج امامت‏


کتابشیخ شریفصفحه 179
‏به حق عسگری یعسوب ایمان‏

‏حسن ابن الرضا معنای قرآن‏

‏به جاه مهدی آن شیر زمانه‏

‏سپه سالار دین مرد یگانه‏

‏که توحید و نبوت با ولایت‏

‏شود گنجینه ما تا قیامت‏

‏به رحمت جان ما آزاد بنما‏

‏نما عفو از گنه کیفر مفرما‏

‏عنایت کن بهشت جاودانت‏

‏شوم در خدمت پیغمبرانت‏

‏به ویژه حضرت ختم نبوت‏

‏محمد(ص) مرکز رحم و مروت‏

‏ز لطف و مرحمت بر والدینم‏

‏ترحم کن ببخشا زین و شینم‏

‏به شهر اردکان‏‏ بودم در آن دم‏

‏که گفتم شعر خود با قلب پُر غم‏

‏امیدم هست از خلاق بی چون‏

‏ببخشاید "شریف" از عشق، مجنون‏

‎ ‎

‏به نام خالق ارض و سماوات‏

‏به حق خالق کوه و نباتات‏

‏به نام آنکه هستی داد ما را‏


کتابشیخ شریفصفحه 180
‏ز کتم نیستی آورده آدم‏

‏به حق آنکه روزی داد انسان‏

‏طریق زندگی تعلیم کوران‏

‏به حق مصطفی و اهل بیتش‏

‏علی و فاطمه آن ماه سبطش‏

‏به فرزندان پاک بستگانش‏

‏به مشعلدار راه و پیروانش‏

‏به آنهاییکه راه حق بپویند‏

‏ز قرآن و خبر هر جا بگویند‏

‏ببخشا جرم ما از لطف و احسان‏

‏نما محشورمان با اهل ایمان‏

‏میان جنت عدنت بده جا‏

‏قرین مصطفی ختم مصفّا‏

‎ ‎

‏به نام آنکه شد اعلا مقامش‏

‏فرستاده به پیغمبر کلامش‏

‏رسولان عظامش را فرستاد‏

‏که برچینند ظلم و کفر و بیداد‏

‏میان مردمان از عدل و توحید‏

‏سخن گویند با توصیف و تمجید‏

‏که آیا گوی سبقت را رباید‏

‏به کوی قُرب حق سر را بساید‏


کتابشیخ شریفصفحه 181
‏تو دانی منزل خوبان کجا شد‏

‏میان جنت و مأوا چرا شد‏

‏برای آنکه امر خالق جان‏

‏به جان کرده اطاعت حسب ایمان‏

‏اگر باشیم ما هم همچو آنان‏

‏کند محشورمان حق با امامان‏

‎ ‎

کتابشیخ شریفصفحه 182