فصل هشتم: تعلیم و تربیت جوانان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏‏اصلاح فرهنگ گذشته‏

‏     والدین و تربیت فرزندان‏

‏     مدارس و تربیت جوانان‏

‏     دانشگاهها و تربیت جوانان‏

‏     حوزه های علمیه و تربیت جوانان‏

‏     رسانه های گروهی و تربیت جوانان‏

‏     نقش ورزش در تربیت جوانان‏

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 257

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 258