مجله کودک 233 صفحه 6

رنگ باران رابعه راد دستهایم چقدر بیتابند باز نزدیک لحظههای دعاست و هوای دلم چه بارانیست باز، وقت شکفتن گلهاست vvv سیب کالی دوباره رنگ گرفت بر درخت بلند ایمانم چشمهایم پر از پرستویند من خدا را چه سبز میخوانم vvv البته اگر با بد بیاری و بد شانسی روبرو نشوند!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 6