مجله کودک 233 صفحه 20

فضاییها و 12 تفاوت این 2 تصویر با هم در 12 مورد تفاوت دارند. آیا میتوانید قلم بردارید و این 12 مورد تفاوت را مشخص کنید؟ با این سرگرمی، قدرت تمرکزتان را تقویت کنید! پاسخ سرگرمی شماره گذشته: در فرصت مناسبی، پاچا محلول تبدیل شتر به انسان را از چنگ ایزما درمیآورد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 20