مجله کودک 233 صفحه 23

ناگهان: ایزما سربازان قصر را صدا میزند تا آنها را دستگیر کنند. او میگوید که آندو نفر قاتلین امپراتور کوسکو هستند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 23