مجله کودک 233 صفحه 38

این داستان: از مجموعه داستانهای یوگی خرسه یوگی و قوانین پارک قسمت اول محلول در گوشهای گیر میکند و ایزما هم به سمت پایین سقوط میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 38