مجله کودک 232 صفحه 33

پاسخ سرگرمی شماره گذشته : کمک به گورخر جسم فضایی مرموز آنها، ایزما و کرایک را به داخل یک کمد دیواری می اندازند و دستگیره ی در را بیرون می آورند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 33