مجله کودک 281 صفحه 7

آن روزها هر شب برایم چون بوی چای تازه دَم بود هر صبح ، شادی بود و خنده در چشمهایم غصه کم بود vvv هر صحبتی آن روزها بود مانند آوازی برایم آن روزها و حرفهایش حالا شده رازی برایم vvv ای کاش می شد بار دیگر فصل کبوتر زنده می شد ای کاش می شد کودکی ها یک بار دیگر زنده می شد در چین ، محصولات کشاورزی بر روی قایق ها فروخته می شود که به آن ها « بازارهای شناور » گفته می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 7