مجله کودک 281 صفحه 18

در جستجوی یک « زمین » دیگر اسنان هیچگاه قبول نکرده است که یکه و تنها در این جهان بی نهایت زندگی می کند . از موضوع موجودات فضایی بیگانه که بگذریم ، پیدا کردن کره ی خاکی مانند زمین ، یکی از موضوع های مورد علاقه انسان بوده است . تلسکوپ فضایی جدید ساخته ی بشر به نام « کوروت » که پاییز سال گذشته به فضا پرتاب شد در جستجوی یافتن سیاراتی شبیه به زمین در کهشکشان است . آشور بنی پال از مهمترین پادشاهان آشوریان است که از او چند سنگ نبشته و کنده کاری بر جای مانده است . او اولین کسی است که قوانین شهرنشینی را ابداع کرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 18