مجله کودک 281 صفحه 20

گردش در پارک قلم بردارید و 12 تفاوت تصویر پیدا کنید . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : گمشده در فضا  A مثل Asrtonauts (فضانوردان) : فضانوردان برای حفظ بدن خود و تامین اکسیژن مورد نیاز لباس مخصوصی را بر تن می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 20