مجله کودک 281 صفحه 30

داستان « ابرهه » پادشاه متکبر یمن و سرنوشتی که او و یارانش پیدا کردند ، از جمله قصه های زیبا و عبرت آموز قرآن کریم است . « سید مهدی شجاعی » نویسنده ی نام آشنا ، از این قصه ی قرآنی ، داستانی نوشته است که « آخرین پرنده ، آخرین سنگ » نام دارد . این کتاب همچنین به جای تصویر ، از عکس های زیبایی سود می جوید که از روی لوح برجسته عکسبرداری شده است . کتاب توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و منتشر شده است . با هم قسمتی از آغاز قصه را می خوانیم . تلسکوپ های « اینفرارِد » از روی حرارت ساطع شده از یک ستاره ، موقعیت و ویژگی های آن را به دست می آورند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 30