مجله کودک 281 صفحه 36

خانه ی کاغذی برای تهیه ی این کار دستی ، فقط کافی است کاغذ رنگی داشته باشید . روش کار : 1 . یک کاغذ مربع شکل را از وسط تا بزنید و باز کنید تا خط بیفتد . حالا کاغذ را از طرف دیگر از وسط تا بزنید (مانند شکل) . 2 . لبه های دو طرف را به طرف خط مرکزی تا بزنید . 3 . تاها را باز کنید . 4 و 5 . از نقطه بالای کاغذ که با علامت فلش مشخص شده فشار بر روی کاغذ طوری بیاورید که لایه ها باز شود و یک مثلث در بالا تشکیل شود (مانند شکل) . در حقیقت نقطه ی جوش را روی سطح زیرین (بعد از باز شدن لایه ی آن) بخوابانید . 6 . همین کار را با طرف دیگر هم انجام دهید . 7 . خانه ی کاغذی آماده است ، فقط کافی است با ماژیک برای آن در و پنجره بکشید . بسیاری از اجرام فضایی از خود موج هایی را منتشر می کنند که در زمین توسط آنت های بشقابی عظیم ، این امواج دریافت می شوند . کواسارها که از فاصله های بسیار دور کهکشانها علایم خود را ارسال می کنند توسط این آنتن ها ردیابی می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 36