مجله کودک 281 صفحه 37

نیمکت کاغذی شما می توانید قبل از اینکه با ماژیک (در صفحه قبل) روی کاغذ در و پنجره بکشید ، چند مرحله کار بر روی همان خانه ی کاغذی انجام دهید و آن را تبدیل به یک نیمکت کاغذی کنید . روش کار : 1 . خانه ی کاغذی را که تهیه کرده اید ، 2 لبه ی الف و ب را به طرف بالا تا بزنید . 2 . لبه های « ج » و « د » را هم روی خط نقطه چین به طرف داخل تا بزنید . 3 . حالا لبه های « ج » و « د » را از هم باز کنید و لبه ی الف- ب را به طرف پایین بکشید . 4 . نیمکت کاغذی شما آماده شده است . می توانید آن را در دکور اتاقتان قرار دهید . ایرانیان و یونانیان باستان از پایه گذاران دانش نجومی در جهان هستند . باقی مانده رضدخانه های قدیمی در ایران و یونان هنوز هم وجود دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 37