مجله کودک 281 صفحه 41

فرستنده : نشر عروج نشانی : تهران-خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ - پلاک 962 امور مشترکان مجله هفتگی « دوست » دوست جو زمین می تواند به طور عمده رنگ آبی در نور خورشید را منعکس کند . بنابراین آسمان به رنگ آبی دیده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 41