مجله کودک 281 صفحه 43

در سایر سیارات نیز جو وجود دارد اما مقدار و ترکیب آن با جو زمین متفاوت دارد . مثلاً در جو سیاره ی نپتون مقدار زیادی گاز متان وجود دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 43