مجله کودک 290 صفحه 22

D مثل Deer (گوزن) : گوزن و همچنین آهو و غزال ، از نظر حس بینایی ، شنوایی وبویایی بسیار قوی هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 290صفحه 22