مجله کودک 292 صفحه 20

کمند این پسر بچه در میان چند طناب گیر کرده است . آیا می توانی قلم برداری وبا دنبال کردن آن ، سر کمند مربوط به پسر بچه را پیدا کنی؟ غرب وحشی پاسخ سرگرمی های شماره گذشته : نقطه ها را وصل کن عکس برداری با پرتو ایکس ، وسیله ی تشخیص دیگری است که پزشکان برای مشاهده آسیب های استخوانی بدن از آن استفاده می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 20