مجله کودک 292 صفحه 26

قصه های اجّی مجّی محمد کاظم مزینانی اجّی مجّی یه غوله یعنی نه غول ، یه غولک یک پسر بامزه باقدّ خیلی کوچک ** خونه ی اجّی مجّی همین جا دور وبرهاست باباش موهاش قرمزه به شکل جادوگرهاست ** روباه قرمز در خانواده ی سگ سانان قرار دارد . این جانور تقریبا از هر چیزی برای خوردن استفاده می کند و درمواقع کمبود غذا خود را به شهرها و روستاها می رساند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 26