مجله کودک 292 صفحه 27

بابا اجّی مجّی کارش چیه؟ عطاری کارش کساده ، می گه : عجب ، چه روزگاری ! ** هیچکی نمی دونه که این خونواده ، غولن . مثل همه ، اونا هم به کاری مشغولن (ادامه دارد) "کایوت" جاندار دیگری از خانواده ی سگ سانان است که شباهت زیادی به گرگ وشغال دارد .این جانور درآمریکای شمالی زیست می کند ونوع ماده ی آن ظرف 9 هفته می تواند 5 توله به دنیا آورد . کایوت ها علاقه به زندگی انفرادی دارند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 27