مجله کودک 292 صفحه 43

حالت پنجه های پای اردک به صورتی است که مانند پارو جاندار را در شنا کردن کمک می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 292صفحه 43