مجله کودک 298 صفحه 23

علاوه بر گاز سوختنی ، انواعی از گاز نیز وجود دارند که کاربردهای دیگری دارند . گاز نئون که در روشن کردن و تزیین مغازه ها یکی دیگر از انواع گازهاست .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 23