مجله کودک 298 صفحه 24

و این داستان ادامه دارد . گاز هلیوم در پر کردن بادکنک ها استفاده می شود تا به این وسیله ، بادکنک بتواند سبک شود و بالا برود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 24