مجله کودک 298 صفحه 26

قصه های اَجّی مَجّی محمد کاظم مزینانی اَجّی مَجّی یه دنیا مامانشو دوست داره سرش رو بعضی وقتا رو پای اون می ذاره **** « مامانی آخه چرا شوهر تو یه غوله ؟ چه جوری موقعِ عقد گفتی : بله؛ قبوله ؟ » **** « یاقوت کبود » که گرد و مدور شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 26