مجله کودک 298 صفحه 27

« اَجّی مَجّی ، عزیزم بابایی مهربونه قدِّ تموم دنیا عشق توی قلب اونه **** بابات یه روزی من رو دید و یهو جادو کرد هر چی که غصه داشتم با خنده هاش جارو کرد » ***** اونقده مهربون بود که دختره زنش شد دیگه تا آخر عمر اون وصله ی تنش شد یاقوت قرمز برش داده شده که از سنگ یاقوت به دست آمده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 27