مجله کودک 302 صفحه 23

استفاده از قطار و مترودر ژاپن بسیار رایج است این کشور صاحب سریع السیرترین خطوط راه آهن جهان است قطار توکیو به فوکوکا با سرعت 200 کیلومتر در ساعت این مسیر را می پیماید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 23