مجله کودک 307 صفحه 6

ما همه فهمیده ایم به یاد محمد حسین فهمیده افشین علاء باز هم از گرد راه هشتم آبان رسید در دل پاییز سرد باز بهاران رسید ** امروز ارزش هر سکه بر روی آن ضرب می شود و دیگر مانند گذشته از فلزات بسیار گرانبها در ساختن سکه استفاده نمی شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 6