مجله کودک 307 صفحه 40

چشمه صدق و صفا دیا پاک کودکی دنیا شاد و با صفاست هر کس وضو دارد گل است وارد شد او آشناست ** آب وضو از چشمه ی صدق و صفا باید گرفت یک جانمازی از دل بی ادعا باید گرفت ** باید تو هم یک رو شوی تا وارد این جو شوی یک چشمه ی جوشان و شاد یک شاخه ی خوشبو شوی ** خورشید پاک روشنی در آسمن گل می کند چشمان او خندان و شاد بوی بهاران می دهد شکرالله امینی از سمیرم حسین صیادی از گرمه (خراسان شمالی) فهیمه مازدیستان 7 ساله از تهران سید مبین حسن پور 10 ساله از بابل سجاد ایمانی 12 ساله از تبریز لطیفه اولی : شنیده ای ناظم ما جادوگر است؟ دومی : چه طور؟ اولی : چون هر وقت چوبش را به دستش می کوبد ، همه ی بچه ها غیب می شوند ! ** مردی وسط اتوبوس پر از مسافر ایستاده و دست هایش را به کمرش زده بود . بقیه مسافرها ناراحت شدند و داد زدند : آقا دستت را بینداز تا برای بقیه هم جا باز شود . یک دفعه مرد به دست هایش نگاه کرد و گفت : وای ! پس هندوانه ها کو ! مادر به دخترش گفت : دخترم دیروز توی یخچال دوتا شیرینی بود ولی حالا یکی بیشتر نیست .چرا؟ دختر فورا جواب داد : عجیب است چرا من شیرینی دوم را ندیدم؟ ** اولی : ساعت چنده؟ دومی :ببخشید ! ساعتم خوابیده اولی : مهم نیست بیدارش نکنید از یک نفر دیگر می پرسم ! ** روزی به لاک پشتی می گویند : یک دروغ شاخ دار بگو لاک پشت می گوید : دویدم و دویدم سرکوهی رسیدم ! فرانک میر آقایی 10ساله ازتهران گروهی از قارچ ها به صورت کپک هستند .کپک ها بر روی باقیمانده ی مواد غذایی ومواد در حال فساد رشد می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 40