مجله کودک 309 صفحه 7

زبان قصه گویت لطیف و دلنشین است برایم قصه هایت همیشه بهترین است تو را من دوست دارم تو با من آشنایی تو قرآن عزیزی پر از حرفِ خدایی در کف اقیانوس ها ، رشته کوه و قله هایی هم وجود دارد . همچنین بریدگی ها و دره هایی در کف اقیانوس ها کشف شده است . 1- بریدگی عمیق و بلند کف اقیانوس 2- قله ی آتشفشانی 3- دره ی اقیانوسی 4- قله ی کوه در وسط اقیانوس

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 7