مجله کودک 309 صفحه 24

آغاز مسابقات المپیک با مراسم خاصی انجام می شود که روشن کردن مشعل بازی ها یکی از این مراسم است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 24