مجله کودک 309 صفحه 27

شهاب ها ، شهاب ها شهاب های ناگهان و یک نفر که می پرد از این جهان به آن جهان *** ستاره ها ، ستاره ها سکوت خیس آسمان و ماه یک پیاله شیر میان دیس آسمان *** درخت ها ، درخت ها درخت های بی خبر به شکل میز و صندلی به فکر ارّه و تبر ! علاوه بر مسابقات معمول المپیک ، بازی های زمستانی نیز در برنامه ی بازی های المپیک قرار دارد که جدای از مسابقات معمول در مناطق برف گیر انجام می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 27