مجله کودک 309 صفحه 43

ناپل در برابر نیروهای عثمانی قرار گرفتند و جلوی پیشروی آنها را گرفتند . نیروی دریایی عثمانی در این نبرد شکست سنگینی خورد و عقب نشینی کرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 43