مجله کودک 311 صفحه 21

ماجراهای کتاب قدیمی براساس داستانی از کلیله و دمنه طراح : بابک قریب رنگ : به راد قریب قسمت پنجم عکاسی« استروبوسکپی » شیوه ای از عکاسی است که در آن از موضوع های پر تحرک (مثلاً ورزشی) تصاویر مخصوصی که حرکت سوژه را نشان می دهد ، تهیه می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 21