مجله کودک 312 صفحه 8

قصه پیامبران (حضرت آدم- قسمت آخر) زندگی در زمین مجید ملامحمدی زمین مثل بهشت نبود ، هم درخت داشت هم نداشت . هم داغ بود هم سرد . از شب های تاریکش ترس و تنهایی می بارید . صدای شغال ها ، گرگ ها و ببرهای درنده ، پر از وحشت بود . خداوند آدم و حوّا را بخشیده بود . به همین خاطر ، در روی زمین حامی و هم سخن آن ها بود . هر جا که به سختی می افتادند ، کمکشان می کرد . کم کم گرمای زندگی ، خانه ی آن دو را پُر کرد . خداوند دستور داد که ان ها به فکر فرزند و غذا و . . . باشند . ماه ها گذشت ، حوّا باردار شد . بعد از نُه ماه و چند روز ، او دوقلو زایید : یک پسر و یک دختر . آدم خوشحال شد و خدا رو شکر کرد . زمین پر از نور شد ، آسمان ستاره باران . مریخ یا بهرام شبیه ترین سیاره به زمین است . سطح مریخ صخره ای و کمی قرمز رنگ است . دمای آن پایین و حدود منهای 23 درجه است و دارای دو قمر یا ماه به نام های « فوبوس » و « دیموس » می باشند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 8