مجله کودک 312 صفحه 15

و توی کوچه رفتم تا با بچه ها فوتبال بازی کنم . اما وقتی برگشتم مامان خیلی ناراحت بود و نی نی ساکت یک گوشه نشسته بود و به ما نگاه می کرد . او یک خرابکاری بزرگ کرده بود . اول دفتر من را خط خطی کرده بود . بعد رفته بود سراغ کاغذها و روزنامه های بابا که گوشه اتاق بود . روی آنها هم گل های کج و کوله کشیده بود . بعد هم دیوارها و کمد را خط خطی کرده بود و بلوز سفید مامان را و . . . آخر سر هم مداد را گذاشته بود توی دهانش و آن را گاز گرفته بود . مامان تا من را دید گفت : « چرا مداد رنگی هارو گذاشتی جلوی نی نی و خودت رفتی توی کوچه؟ » من خیلی تند رفتم طرف دفترم . دفترم حسابی خراب شده بود . حتی نقاشی های قبلی ام هم خط خطی بود . گریه ام گرفته بود . نباید نی نی را با مدادرنگی ها تنها می گذاشتم . حالا باید همه ی خانه را تمیز می کردم . « ادامه دارد » کاوشکر « وویجر » عکس های ارزشمند و خوبی از سیارات منظومه ی شمسی به زمین ارسال کرده است . وویجر یکی از موفق ترین سفینه های فضایی است که از سال 1990 میلادی سفر خود را در مظنومه ی شمسی آغاز کرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 15