مجله کودک 312 صفحه 20

عبور از مغز آیا می توانی از میان این مغز بگذری؟ قلم بردار و از نقطه ی شروع تا نقطه ی پایان را طی کن . مراقب راه های بن بست باش . پاسخ سرگرمی شماره گذشته: بخار مرموز « وویجر یک » کاوشگری است که از سطح مظتری تصاویری ارسال کرده است . نقاط نارنجی رنگ سطح سیاره به علت وجود توفان های تشکیل شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 20