مجله کودک 312 صفحه 24

تصویر درشت گرفته شده از « میراندا » یکی از قمرهای مشتری ، که توسط کاوشگر وویجر 2 گرفته شده است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 24