مجله کودک 312 صفحه 26

شال ناصر کشاورز مادرم یک شال داشت ، او ولی آن را شکافت . او برایم یک کلاه ، با نخ آن شال بافت . P مثل Plants [گیاهان] : یک گیاه به طور ساده از چند قسمت ساخته شده است . ریشه گیاه قسمتی از گیاه است که درون خاک قرار دارد . 1- آوندهای آبکش ریشه 2- آوندهای چوب ریشه 3- مغز ریشه 4- ریشه های کوچک غلاف ریشه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 26