مجله کودک 312 صفحه 32

نردبان جهان داستان پیدایش زمین و جهان ، آفرینش گیاهان ، حیوانات و امسان همواره مورد توجه آدمی بوده است و قصه ها ، کتابها و فیلم های زیادی درباره ی این موضوع جذاب نوشته و ساخته شده است . کتاب « نردبان جهان » نوشته ی محمدرضا سرشار نویسنده توانای کودکان و نوجوانان به همین موضوع جذاب می پردازد و برای بچه های دوره راهنمایی تحصیلی نوشته شده است . گیاهان به روش های مختلف تولیدمثل می کنند و موجودی شبیه خود ایجاد می کنند . مثلاً گیاه توت فرنگی با استفاده از یک ساقه ی رونده که از گیاهان بیرون می آید ، رشد می کند . ساقه ی رونده در فاصله ای دورتر از گیاه ، وارد خاک می شود و گیاه جدید توت فرنگی را ایجاد می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 312صفحه 32